Çevre Düzenlenme ve Peyzaj Hizmetleri

Peyzaj bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür. Böyle bakılınca, içinde yaşadığımız dünya, kaldırım taşından çocuk parkına, doğa yürüyüşü yaptığımız dere kenarına, bir müzenin bahçesindeki eserlerin yerleştirilişine, çok katlı bir binanın çevre düzenlemesine, evimizin bahçesi ve rengine kadar hissettiklerimizin gördüklerimize bir yansıması anlamına geliyor.

Çevre düzenlemesi, peyzaj mimarlığının ilgi alanı içindedir. Ressamların yaptığı doğa görünümleri de peyzaj olarak adlandırılır.

cevre-duzenlemesi-peyzaj-hizmetleri

Peyzaj Tasarımında Mekan Tasarımı Ve Algılanması

Peyzaj tasarımında mekan, açık, yarı kapalı veya çerçevelenmiş olabilir. Tavan genellikle gökyüzü olurken, açık mekanın zemini topraktır. Açık alanlarda tasarım yoluyla küçük hacimler, mekanlar oluşturulabilir.

Bu mekanlar arazi şekilleriyle tariflenebilir ve bitki gruplamalarıyla vurgulanabilir. Peyzajda mekan oluşturulması, doğrudan bitkilerin Kullanım yoluyla da gerçekleştirilebilir; bitkiler tünel tipi, yönlendirilmiş mekanlar, ya da dal ve yapraklarla üzeri örtülmüş mekanlar tanımlayabilirler. İnşaat malzemesiyle de mekanlar yaratmak mümkündür.

Mekanın tavanı plastik korunak, kanvas kumaş, ahşap, beton ya da çelik ve kaplama malzemesi olabilir. Bu örtücü korunaklar kalıcı veya sökülebilir geçici konstrüksiyonlar olabilir. Peyzaj tasarımında özellikle doğal malzemeyle mekanın yapımı, zaman faktörüyle çok yakından ilişkilidir. Tasarımcı, doğal elemanların gelişimlerini tamamladığı zaman oluşacak mekansal nitelikleri öngörme yeteneğine sahip olmalıdır.

peyzaj-mimarligiPeyzaj Mimarlığı Nedir?

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir.

Dünyada yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir Peyzaj Mimarları çevreyi şekillendirmektedir. Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, lokal ve gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atik depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar.

Peyzaj teknikerleri, tıpkı peyzajistler gibi bahçe düzenlenmesi ve onarımında çalışır. Park ve bahçeleri düzenler gerekli yerlere mevsimlerine göre süs bitkileri seçerler. Seçilen bitkilerin dikimi, gübrelenmesi, sulanması gibi temel ihtiyaçlarını karşılarlar. Peyzaj teknikerleri çizim araçları, tesviye araçları, bilgisayar gibi malzemeler kullanır.

Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu va rolan bir alan anlamına gelir. Peyzaj belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topoğrafik, doğal ve kültürel verileri içerir. Bir alanın ilk bakışta var olan tüm görsel özelliklerini içerir.

Peyzaj hayatımızda yer alan yaşama alanlarımız için ortam sağlar. Peyzajlar ihtiyaçlarımızı yanı sıra doğa gereksinimlerimizi sağlar. Örnek vermek gerekirse yaban hayatı, vahşi yaşam vb. Faaliyetlerimiz fonksiyonu ve görünümü şekillendirebilir ve etkileyebilir. Bu aktiviteler şunlardır:

– Rekreasyon ve sağlık – Yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik
– Eğitim ve deneyim – Tarım, ormancılık ve doğal gıda kaynakları
– Ulaşım ve altyapı – Yerleşim ve yerel açıklık

Peyzaj çalışmaları dinamiktir. Peyzaj karakteri son yıllarda oluşan süreçlerle değişmektedir. Peyzajın değişimine etki yapan farklı kuvvetler vardır. Bunlar:

– Tarım ve orman – doğal kaynaklar, turizm ve çevre yönetimi
– İklim değişikliği – yerleşim, gelişim, kalkınma ve rekreasyon

Peyzaj teknikeri tanımı, çevre düzenlenmesi, park ve bahçelerin yapımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir. Görevleri park ve bahçe düzenleme planlarının araziye uygulanması, çim alanlarının oluşturulması, çevreye uygun süs bitkilerini seçimi, bunların mevsime göre ekimi, gübrelenmesi, budanması, sulanması gibi işlerin planlanması ve yürütülmesinde peyzaj mimarına yardımcı olur. Süs bitkilerinin üretimi ve pazarlanması işlerinde çalışır. Bu sektörde kullanılan ekipmanlar Durukan LTD. tarafından temin edilir. Aynı zamanda ekipmanların bakımı ve takibi Durukan LTD. de görevli personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mesleğin Getirdiği Özellikler

Peyzaj teknikeri bu hizmet için ideal olan bir meslek olup, ön görülen peyzaj uygulamaları, peyzaj teknikeri tarafından gerçekleştirilmektedir. Daha sonra peyzaj mimarının onayı alındıktan sonar, peyzaj çalışması müşterinin onayına sunulup evrak karşılığında alınan bu uygulama onayı daha sonra sahada uygulamaya geçirilerek uygun olan bir sürede tamamlanmış olacaktır. Durukan LTD. tarafından müşteri için hazırlanan peyzaj projesi müşteriden kabul gördükten sonra, karşılıklı onay teyidi yapılarak projenin sahada uygulanmasına başlanır ve taahhüt edilen süre içerisinde teslim edilir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Durukan LTD. de görev alan peyzaj teknikerimiz, zaman zaman büro ortamında çalışmakla birlikte genellikle açık arazide görev alırlar. Açık arazide çalıştıkları ortam işlerinin gereği olarak, tozlu ve gübre kokulu olabilmektedir.

Peyzaj mimarlarımız işlerinin başındayken, şehir plancısı, ziraat ve orman mühendisi, işçiler, yöneticiler ve diğer personelle iletişim halindedir. Peyzaj teknikerlerimiz saha görevleri esnasında kamu veya özel sektöre ait kuruluşlarda park ve bahçelerin bakımı ve onarımını ya-pan şirketlerde görev alabilirler. Son yıllarda park ve bahçeler ile yerleşim alanlarının düzenlenmesine verilen önem gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu da peyzaj teknikerlerine duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Durukan LTD. bünyesinde istihdam edilen peyzaj bölümü görevlilerimiz, süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve danışmanlığı görevlerinde de hizmet sunmaktadırlar.

Durukan LTD. bünyesinde peyzaj teknisyeni olarak görev alan personeller, gerekli olan eğitimleri almış ve yeterlilik düzeyinde sahip, sertifika sahibi olan kişilerdir. Gerekli olduğu durumlarda firmamız, alanında hizmet verecek olan ilgili personeli gerekli kurslara göndererek, gerekli olan eğitimleri almasını, peyzaj ve bahçe düzenleme konusunda gerekli olan sertifika eğitimini tamamlayıp eğitim sertifikalarını almasını sağlamaktadır.

Bu sektörde görevlendirilecek olan tekniker personelin, sektörün yeniliklerini ve gereklerini profesyonel anlamda öğrenebilmesi için gerekli olan mesleki eğitim süresi 1 yıldır. Mesleğin eğitiminde yer alan dersler ve aynı zamanda personeller tarafından hakim olunması gereken dallar: botanik, istatistik, bitki ekolojisi ve fizyolojisi, süs bitkilerinin gübrelenmesi, sulanması, hastalıkları, korunması ve pazarlanması, malzeme bilgisi, çizim tekniği, çim alanı tesisi gibi konuları kapsamaktadır.

Gerekli eğitimleri alan ve görev aldıkları sektörde ilerlemek isteyen personellerimiz, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. Eğitimlerini tamamlayan kişiler ise kamu kuruluşlarında teknik kadroda şef olabilirler. Özel sektörde ise çalışma ve başarısına göre formen, kısım şefi, baş tekniker gibi ünvanlar alabilmektedirler.

Peyzaj Tasarımını Etkileyen Faktörler

Tasarımcı çalışmalarına başlamadan önce, kesinlikle tasarım alanının arazi karakteristiklerini, iklim koşullarını, çevresel ve insana ilişkin faktörlerini arazi üzerinde ve yerinde çalışma yaparak tespit etmelidir. Böylelikle gerçekleştirilecek çalışma sonucunda tasarımcı, ortaya çıkacak olan tasarım daha sağlıklı olmasını sağlayacak ve gözden kaçan noktalar sebebi ile yeniden başa dönerek çalışma yapmak zorunda kalmayacaktır.

Durukan LTD. olarak sunduğumuz tasarımların çalışma safhalarını aşağıdaki sekilde özetleyebiliriz.

Bölge Planlama Ölçeğinde Arazi Planlaması

Bu açılımda yer alan bölge planlama işlemi dışındaki tamamlanması gereken işlemler, genelde peyzaj mimarlığının hizmet alanı kapsamına girmektedir. Kentsel parçaların planlaması ve diğer konu gurupları, peyzaj mimarlığı ve peyzaj planlamasının ortak görev konularıdır. Diğer bir değişle, tekil yapı çevresi ve kentsel mekan tasarımları ve küçük ölçekli planlamaların bir kısmı, mimarın ve peyzaj mimarının ortak görev alanlarıdır.

Uygulanması planlanan tasarımın gerçekleştiğindeki durum çok iyi tespit edilmeli ve aynı zamanda bölgesel gelişim de göz önünde bulundurulmalıdır. Durukan LTD. olarak çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak olan tasarımın başarılı olabilmesi için, farklı öngörülerimizin bileşkelerinden ve daha önceki iş deneyimlerimizden faydalanmaktayız.

Projenin Sahada Uygulanması

Gerçekleşmesi planlanan projenin, uygulama esnasında peyzaj uygulama projesine ve park bahçe düzenleme ve plan ölçülerine sadık kalınarak yapımının tamamlanması çok önemli olduğu için, uygulama sırasında görev alacak çalışanların bu işin planlandığı gibi gerçek ölçülerine uymaları çok önemli bir konudur. Bu konu, projenin görsel tarafını tamamen etkileyecek bir durum olacaktır.

Bunun için tasarımın özel olarak hazırlanmasına, proje ölçüleri profesyonel ve tecrübeli ekiplerimiz tarafından yapılmasına, ölçümleme ve metrajına, kesim, kırım gibi birçok işlemlerinin tam manasıyla mükemmele ulaştığına kanaat getirmeye dikkat ediyoruz.

Durukan LTD. olarak, peyzaj uygulamaları tasarımlarımız esnasında büyükşehirlerde halkın günlük aktivitelerini rahatça yapabilmesine, aynı zamanda kısmen de olsa halkın sportif aktivitelerini de gerçekleştirebilecekleri, içerisinde spor aletlerini de barındırılabilen mini parklar ve spor alanları dizayn etmeye gayret gösteriyoruz.

MEVCUT DURUMU BELİRLEMEYE YÖNELİK VERİ TOPLAMA

Arazi Etüdü-Sörvey-Çevre Analizi

Alanın doğal ve kültürel envanteri çıkartılır. Alan içerisinin ve yakın çevrenin iklim, toprak, flora, fauna, jeoloji, topoğrafya, hidrolojik yapısı ile mevcut bina ve yerleşimler araştırılır.

Arazide bir takım notlar alınarak, tasarım için gerekli olan kullanım planları (mevcut durum-vaziyet planları) haritalar, raporlar, hava fotoğrafları, istatistiki bilgiler, uzman görüşleri vs. gibi veriler toplanmalıdır. Ayrıca tasarım anında alan hakkında bilgi vermesi açısından alanda fotoğraflarda çekilebilir.

Peyzaj Tasarımının Temel Prensipleri

Peyzaj çalışmalarında seçilecek canlı ve cansız malzemenin ilmi ve teknik esaslara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Teknik ve ilmi esaslar bitki materyalinin kullanış şekillerini aşağıdaki ekolojik faktörlere göre sınırlar;

Toprak faktörü: Kumlu toprak, Killi toprak, Kireçli toprak, Humuslu toprak, Asit-nötr ve alkali topraklar, Sığ toprak, Derin toprak, Taşlı toprak olarak farklılıkları dikkate almak gerekmektedir.

Isı faktörü: Her bitki türünün gelişmesini normal devam ettirebilmesi için uygun ortalama maximum ve minimum ısı derecesi vardır. Isı dereceleri bu değerlerin dışına çıktığında bitki yaşayamaz.

Işık faktörü: Bitkiler genelde bol ışıklı, yarı gölge ve gölge ortamları tercih ederler. Su ve yağış faktörü: Bitki su ihtiyacını yağış ve sulama suyu ile temin eder. Bitki gelişmesine havanın nisbi rutubetinin ve taban suyu seviyesinin büyük etkisi vardır.

Peyzaj Tasarımında Farklı Ölçek Ve Uygulamalar

Peyzaj mimarlığı deyimi iki zıt kavramı bir araya getiriyor; peyzaj çoğunlukla doğal elemanlardan oluşan ve zaman içinde gelişen bir çevreyi anlatırken, mimarlık inşaat nitelikte, daha başından tamamlanmış ve zaman içinde yaşlanacak bir yapıtı çağrıştırıyor.

Peyzaj planlamasındaki peyzaj sözcüğü, peyzaj mimarlığındaki peyzaj sözcüğünden daha uyumlu duruyor. Planlama ileriye dönük kestirimler yapan, istatistikteki rakamlarla hal hamur olmuş bir uğraşıyı anımsatıyor. Bu açıdan bakılırsa, manzara planlaması daha denk iki kavramı bir araya getiriyor; başka deyişle, arazi ve plan yan yana daha rahat gelebiliyor. Peyzaj tasarımının konusu olan “arazi”, belirtildiği gibi, birbirinden çok farklılaşan bir ölçek yelpazesi içinde yer alabilir. Arazi ya kırsal, ya kentseldir. Ama kırsalın da kentselin de derecelenmeleri vardır.

Bahçıvanlık El Kitabı

Rakım ve yükseklik faktörü: Bazı bitkiler yalnız alçak, bazıları ise yalnız yüksek fakımlar da yetişir. Her ikisinde de yetişen türler vardır. Hastalık ve zararlılara karşı mukavemet: Bitkilerin hastalık ve zararlılara toz ve gazlara mukavemetleri çok farklıdır. Kesin proje aşamalarından biri olan aplikasyon projesi uygulama projesi demektir.