Geri Dönüşümde Danışmanlık Hizmetleri

- Gazlaştırma Sistemi
– Plastik Geri Dönüşümü
– Katı Atık Depolama Alanının Islahı
– Ambalaj Atıkları Toplama / Ayırma Sistemi
– Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretimi (RDF/ATY)
– Hafriyat Atıklarının Geri Kazanımı ve Kullanımı
– Ayrıştırma ve Anaerobik Fermantasyon Sistemi
– Atık Isının Değerlendirilmesi (Seralar, Isıtma Sistemleri vb.)
– Depolama Gazının ve Tesislerde Üretilen Biyogazın Depolanması ve Gazdan Enerji Üretimi

cevre-danismanlik-hizmetleri

Ülkelerin Sanayileşmesi ve buna bağlı olarak refah seviyesinin yükselmesi sonucu çevre sorunları da artmaktadır. Tüm toplumları esir alan daha fazla tüketim alışkanlığı doğal kaynaklarının tüketilmesi ile birlikte büyük bir atık oluşumunu da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla; tüketim sonucu ortaya çıkan atıklar doğal kaynakların kirlenmesine ve azalmasına neden olur ve zamanla atığın kendisi de bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de karşılaştığımız çevre sorunları atıkların doğru bertaraf edilmemesinden de kaynaklanmaktadır.

Atıkların neden olduğu çevre sorunları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan mevcut ve potansiyel risklerin her geçen gün artması, doğal kaynakların azalması, ekonomik ve diğer sebepler, günümüzde atık yönetimini önemli kılmaktadır.

Bu nedenle entegre katı atık yönetiminin uygulanması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Entegre yaklaşım, katı atık yönetimine ilişkin ulusal mevzuata da yansıtılmış olup, entegre katı atık yönetimi, belli bir sıra ile gelen beş ana stratejik esasa (sıfır atık, en aza indirme, tekrar kullanma, geri dönüşüm, geri kazanma ve yakma veya düzenli depolama uygulanması) dayanmaktadır. Atıklara termal işlemler tatbik edilmesi, Avrupa’nın sanayileşmiş bölgelerinde, Almanya’da ve Japonya’da özellikle kuzeydoğu eyaletlerinde yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır.

Atıklardan termal işlemler sonucu elektrik ve ısı şeklinde enerji üretimi sonucu ortaya çıkan net sera gazı salınımları ve emisyon değerleri fosil yakıtlara ve uygulanan diğer bertaraf yöntemlerine göre düşüktür. Gazlaştırmada ısı değeri düşük yakıtlar da kullanılabilmektedir. Gazlaştırma sonucu oluşan emisyonlar benzer yöntemlere kıyasla çok düşüktür.

Yeni teknolojiler arama sürecinde ülkemiz müteşebbisleri ekolojik dengeyi koruyarak, atıkları hem geri kazanmak ve bertaraf etmek, hem de yeni enerji kaynakları oluşturarak çağdaş dünya ile yarışabilecek yatırımları yapmaktadır. Durukan LTD. bu konuda ülkemizin farklı bölgelerinde katı atık yönetimi konusunda yerel yönetimler ile bu faaliyetlerini sürdürmektedir.

Katı Atık yönetim sistemleri hakkında bölgesel eğitimler düzenleyip bu konuda yerel yönetimlerde teknik dokümanlar bastırıp halkın bilinçlenmesi için katı atık alanında firma ve grup şirketleri tarafından gerçekleştirilmekte olan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

Organik Atıkların Ayrıştırılması ve Toplanması

Organik atıklar, katı atık muhtevasında en önemli yüzdeyi oluşturan atıklardandır. Bu atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması, bu atıklardan elde edilen gerek kompost gerek biyometanizasyon gibi biyolojik maddelerin yönetiminde önemli rol oynamaktadır.

Kompost biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş ürünlerdir. Kompostlaştırma, mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu gözle görülmeyen canlıların, ortamın oksijenini kullanarak çöp içerisindeki organik maddeleri biyokimyasal yollarla ayrıştırmasıdır. Bu olayın gerçekleşebilmesi için çöp kütlesindeki su içeriğinin % 45-60 dolaylarında olması gerekmektedir.

Bugün dünya geneline baktığımızda sayısız komposton tesisinin var olduğunu görmekteyiz. Kompost tesisinde üretilen ürün kalitesi, tesisin işletme koşulları ve sistemin verimliliğinin yanı sıra tesise giren atığın kompozisyonuna bağlı olarak değiştiği bilinen bir gerçektir. Giren atığın plastik, cam, metal gibi ürünleri içermesi kompostun kalitesini düşürmektedir. Bu gün gelişmiş ülkeler organik maddeleri ayırarak kompost yapma eğilimindedirler.

Özellikle mutfak atıkları ve bahçe atıklarının birbirine karışmadan kompostlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Organik atıkların ayrıştırılarak toplanması, organik atıkların değerlendirilmesinde kullanılan diğer bir sistem olan biyomethanizasyonda da önemlidir. Bu sistemde salt organik madde girdisi sağlanarak biyogaz elde edilmesi amaçlanır. Bu vesileyle organik maddenin bozuşmasını ve doğal mikrobiyal parçalanmasını engelleyecek yabancı materyaller istenmemektedir. Bu geri dönüşüm atıkların kendi sınıflarına göre ayrıştırmaları yapılarak ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunmak, Durukan LTD. nin proje hedefleri arasında yer almaktadır.

Evsel Atıkların Bertaraf Edilmesi

Katı atık toplama ve dönüştürme projelerinde yeterli ve en idealist projenin seçimi yerine, yerel yönetimler ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak, genelde daha ekonomik olan sistemleri tercih etmektedirler. Bu ise projeyi yapacak veya yaptıracak olan yerel yönetim birimlerinin projenin hayata geçmesi için, yönetimlerinin bulunduğu il veya ilçe merkezine uzak bir bölgede bu konuyu kapsayacak bir şantiye alanı planlamalarını gerektirmektedir.

Bu inşaat alanı belirlendikten sonra, genel olarak kentsel atıkların geri dönüşümde değerlendirilebilir malzemelerinden ayrıştırılması yapıldıktan sonra, geriye kalan sulu evsel atıkların toplanacağı bir atık su havuz sistemi tasarlanmalıdır.

Durukan LTD., üzerinde çalıştığı projeleri gerçekleştirme
esnasında, planlanan projenin çevreye olabilecek
olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi de araştırmakta
ve raporlamaktadır.

Sunduğumuz projelerin olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için önlemler alıyoruz. Seçilecek yer ve teknoloji alternatiflerini belirleyerek elde ettiğimiz verileri değerlendiriyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin sahada uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde yürütülecek çalışmaların tespit edilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve çevre açısından yararı, Durukan LTD. adına büyük bir önem taşımaktadır.

Toprakta Biriken Metan Gazının Yakılması

Durukan LTD. sunduğu geri dönüşüm projelerinde, toprak altında kontrol amacıyla tutulan ve bertaraf edilen evsel atıkları ve kirli suları, mevcut sistem tarafından havuzlarda kontrollü şekilde biriktirmektedir. Aynı zamanda çöp yığınları içerisinde oluşan metan gazının da, kurulu olan sistem içinde kontrollü ve güvenli olarak yakılmasını sağlamaktır. Kontrollü olarak yakılan metan gazının, yakılma esnasında oluşabilecek enerjiyi de gerekli yatırımlar yapılmak koşulu ile, yaşam alanın farklı yerlerinde kullandırmak üzere toplamaktayız.

Durukan LTD. tarafından kurulmuş olan sistemde, ilgili alanlara boşaltılan evsel atık çöpleri içinde bulunan suyun havuz dibine döşenmiş olan boru veya filitre sistemi ile bir havuzda birikmesi sağlamak ve geri kalan evsel atıkların ise iş makinası yardımı ile sıkıştırılarak üzerinin toprakla örtülerek çevreye zarar vermesini önlemekteyiz. Bu aşamadan sonra üzeri toprakla örtülen atık malzemelerin içinde oluşabilecek gazı ise, yine dizayn edilen sistem içine yerleştirilen bir hava borusu ile toprak dışına çıkarıp, bu esnada yakma işleminin yapılmasını sağlayacak tesisler dizayn etmekteyiz.

Sızıntı Sularının Toplanması ve Kontrol Edilmesi

Tasarladığımız tesislerde çöp havuzlarında biriken suların, havuz sisteminin alt zemin kademesinde bulunan ızgara ve boru sistemi vasıtası ile toplanmasını sağlayan kanal sistemleri bulunmaktadır.

Ön çöktürme havuzu: sızıntı suyunun içerisindeki yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olan parçacıkların çökeltilerek çamur havuzuna atılması, geri kalan sızıntı suyunun da biyolojik kısma gönderilmesi ve arıtma sistemine aktarılması amacıyla kullanılır. Ön çöktürme havuzunun içerisindeki mevcut sıyırıcı çalıştırılarak dibe çöken çamur, çamur havuzuna gönderilirken çamurdan arınmış sızıntı suyu biyolojik kısma verilmesi amacıyla pompalanır.

Çöplerden toplanan atık sular sistem içindeki havuzlarda toplandıktan sonra, atık suların gerekli analizleri yapılır ve arıtma için gerekli olan kimyasal reaksiyondan geçirilir. Bu atık suların kimyasal işlemlerden geçmesinden sonra, çevre temizliği ve park bahçe sulama hizmetlerinde kullanılması, Durukan LTD. yönetiminde kurulan tesisler tarafından sağlanmaktadır.