Sosyal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde konumu ve işi ne olursa olsun tüm kişilerin ve kuruluşların eğitim ve gelişme ihtiyaçları vardır. Bu sürecin bir amacı da çalışanların hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanmasıdır.

sosyal-danismanlik-ve-egitim-hizmetleri

Eğitim bir yatırımdır. Bu yatırımın şirket içinde geri dönüşü ancak eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru eğitim programları ile olur.

Bütün projelerde çalışanının eğitimi ve sürekli gelişiminin önemli bir ticari öncelik ve rekabet kriteri olduğunu, hizmet kalitesi ve devamlılığı sağladığını inanıyoruz. Hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın Durukan Ltd. Şti. katılan kişi, eğitimleri için kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayan yapılandırılmış bir yaklaşımla karşılaşır. Bu, eğitimler (oryantasyon eğitimleri, sözleşme aşinalığı ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre, Müşteriyi Koruma vs. konuları içeren Durukan Ltd. Şti. ve müşteriye özel politikalar ve prosedürler) , kişisel gelişime yönelik (daha geniş Tesis Hizmetleri Yönetim Becerileri için BIFM’den temizlik görevleri için BICS’ye) uzanır.

Ayrıca Durukan Ltd. Şti. Maslak’da Durukan Ltd. Şti. Merkezinde bulunan kendi eğitim ekibi tarafından verilen eğitimi dahil olmak üzere her türlü eğitim programları sunmaktadır. İdari değişiklikten görüşme becerilerine kadar bütün önemli konuların içerildiği eğitimler ile yönetim gelişimi öğretilmektedir. Ayrıca 2006 yılında bu yana Durukan Ltd. Şti. ile eğitim ve gelişim anlayışına farklı bütünsel bir bakış açısı getirilmiştir.
performans-yonetimi

Performans Yönetimi

Durukan Temizlik Ltd. Şti. Tüm personelin iş verimliliğini, kurum için yarattığı katma değeri, kurumsal kimlik ve kurallara uyumunu doğru değerlendirebilmek olduğu kadar, çalışanların işten ve kurumdan beklentilerini ölçmek, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirmektir. Performans değerlendirme, şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksiklerini, yeterliliklerini, çabalarını ve yetersizliklerini kısacası tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir.

Kişilerin gerek kendi kendilerini değerlendirmeleri, gerekse üstleri tarafından değerlendirmeleri rollerinin gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir.Özet olarak performans değerlendirme çalışanın tanımlanmış olan görevlerini belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir. Sonuçları kariyer planlarının hazırlanması, ücretinin artmasında, görevinin değiştirilmesinde, işinin zenginleştirilmesinde ve eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında kullanılır. Durukan Ltd. Şti. Performans Değerlendirme Modeli, Hedeflerin ve Yetkinliklerin pozisyonlar bazında değerlendirildiği bir süreçtir. Durukan Ltd. Şti.’ de çalışan tüm personelin performans değerlendirmesi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında gerçekleştirilir.

Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir. Yetkili kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Öğretmenlerin de görüşlerini alarak okutacakları dersler ile atölye, laboratuvar ve işletmelere ilişkin görevlerin dağılımını yapar. Öğretim programları ile eğitim-öğretimle ilgili kaynakların kurumda bulundurulmasını sağlar. Aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler ile boş geçen dersleri millî eğitim müdürlüğüne bildirir.”
performans-yonetimi-2
Yıllık ders planlarının hazırlanması amacıyla zümre öğretmenler kurulu toplantılarının yapılmasını sağlar. Öğretmenlerden sorumlu oldukları derslerle atölye ve laboratuvar etkinliklerini; alan/bölüm, atölye, laboratuvar ve tesis şeflerinden, üretim hizmete yönelik yıllık planları ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerekli değişiklikleri yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.

Kurumun derslik, laboratuvar, atölye, kütüphane, makine, araç-gereci ile diğer tesisleri eğitim-öğretime hazır bulundurur. Bunların kurulmasını, geliştirilmesini, zenginleştirilmesini ve olanaklar ölçüsünde diğer öğretim kurumları ile çevrenin de yararlanmasını sağlar.

Kurumda eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanacak öğrenci/kursiyerlerin sürekli eğitimlerini yürütmek için millî eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluşlar ile iş birliği yaparak il sınırları içindeki bütün kurum ve işletmelerden yararlanılması, gerekli durumlarda bağış ve bina kiralanması ile ilgili işlemleri yürütür.

Eğitim-öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek için öğretmenler kurulunu, alan/bölüm, atölye, tesis ve laboratuvar şeflerini sınıf, zümre, öğrenci kulübü ve sınıf rehber öğretmenlerini toplantıya çağırır, zümre öğretmenleri arasında eş güdümü sağlamak amacıyla zümre başkanları ile toplantılar yapar. Bu kurulların kararlarını onayladıktan sonra uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir. Ders ve uygulamaların eğitim-öğretimin amacına uygunluğunu belirlemek üzere ders ve uygulamaları izler.

Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için atölye, derslik, laboratuvar, işlik ve tesislerin birer üretim ortamı durumuna getirilmesini; çevredeki iş yeri, müze, turistik tesis ve benzeri kuruluşlarla iş birliğine gidilerek insan gücü gereksinimi ile alan/dallara alınacak öğrenci sayılarının belirlenmesini; atölye, laboratuvar, uygulamalı ders ve staj çalışmalarının buralarda yapılabilme olanaklarının araştırılmasını, mesleklerinde başarılı olanların ders, seminer ve konferans gibi etkinliklerle eğitime katkıda bulunmalarını sağlar.

Programların uygulanmasında ve geliştirilmesinde ilgililerin görüşlerini de alarak kurum gelişim yönetim ekibi çalışmalarının planlamasını ve yürütülmesini sağlar. Gerekli durumlarda bu konularda üst makama öneride bulunur.

Kurumun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü önlemi alır, alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygular, öğrenci/kursiyerlere istenilen davranışların kazandırılmasını sağlar.
sosyal-danismanlik

Aday öğretmen ve personelin yetiştirilmelerini sağlar. Kurumda görevli öğretmen ve diğer personelin, yetiştirilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için gerekli tedbirleri alır. Personelin sicille ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Ders yılı süresince öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet yerlerini belirler, haftalık ders programı ile günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.

Sınavların mevzuatına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi ve yaygın eğitime yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi için gerekli önlemleri alır.

Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri imzalar. Mezunları izleme ve işe yerleştirme biriminin etkinliklerini koordine eder, sorunlarının çözümünde rehberlikte bulunur. Mezunların elektronik ortamda izlenmesi, gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygulanmasını sağlar. Kurumun yıllara göre mesleki ve akademik başarısını tespit ederek sonuçlarından yararlanır.

performans-yonetimi-3Görevini gereği gibi yapmayan personeli uyarır, bu davranışın sürdürülmesi durumunda yetkisini kullanır. Yetkisi dışındaki durumları ilgili makama bildirir. Görevini üstün başarı ile yürütenlerin ödüllendirilmelerini önerir. Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen yönetici, öğretmen ve diğer çalışanların yerine personel görevlendirilmesi için gerekli önlemleri alır.

İzinli veya görevli olarak kurumdan ayrılırken müdür başyardımcısını, bulunmadığı takdirde bir müdür yardımcısını, müdür yardımcısının da bulunmaması durumunda bir alan/bölüm/atölye/ laboratuvar şefi ya da atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenini müdür vekili olarak önerir.

İlgili makamlarca elektronik ortamda veya yazılı ve basılı olarak yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzerlerinin ilgililere duyurulmasını sağlar. Bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar ve ilgili makama sunar. Bütçe ile ilgili giderleri gerçekleştirir.

Kurumun gereksinimlerini belirler, bütçe olanaklarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır. Eğitim araç-gereci ve donatım gereksinimlerini zamanında ilgili birime bildirir.

Kurumda yapılan her türlü üretime ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Bu görevi yürütebilecek yeterlikte gördüğü atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanmış bir müdür yardımcısını, teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere ilgili birime önerir.

Kurumun bina, tesis, laboratuvar, atölye ve benzeri bölümleri ile araç-gerecinin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, mülkî amirin onayını da alarak ilgili kurumla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst makamlara gönderir.

Bir müdür yardımcısı sorumluluğunda öğrenci işleri bürosu kurar. Görev yaptığı yerde sektörle iş birliğine önem verir. Çevredeki sektörel gelişim ve değişimi izleyerek programların iş hayatının istek ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların, ilgili birimlere iletilmesini sağlar. İmkânlar ölçüsünde tüm öğretmenlerin, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanması için tedbir alır.

Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişi yapılan konulardan sorumluluğunda bulunanları onaylar. Okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmalar ve sınavlarla ilgili komisyonları oluşturur, bu etkinliklere katılan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere öğretmen görevlendirir.